REGULAMIN1. Organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów Wschodząca Diagnostyka, zwanej dalej Konferencją, jest Komitet Organizacyjny, zwany dalej Komitetem, powołany przez Zarząd Kreatywnego Diagnosty Laboratoryjnego Białystok - organizacji studenckiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

2. Konferencja odbędzie się 18 kwietnia 2015 roku w budynku Euroregionalnego Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Adama Mickiewicza 2d w Białymstoku.

3. W ramach Konferencji odbędzie się Konkurs Studenckich Prac Naukowych, zwany dalej Sympozjum.

4. W ramach Sympozjum odbędą się dwie sesje.

ZASADY UCZESTNICTWA W SYMPOZJUM

§ 1.


1. Konferencja związana jest z szeroko pojętą diagnostyką laboratoryjną.

2. W ramach Sympozjum odbędą się dwie sesje interdyscyplinarne o treści związanej z tematem przewodnim Konferencji:

a. Sesja Pierwsza przeznaczona dla studentów studiów magisterskich i licencjackich wszystkich lat i kierunków uczelni wyższych o profilu medycznym.

b. Sesja Druga dla słuchaczy studiów doktoranckich uczelni wyższych o profilu medycznym.

3. Prezentacja prac zakwalifikowanych do sesji odbędzie się w formie doniesień ustnych.

4. Komisja Kwalifikacyjna, wybrana spośród członków Zarządu Kreatywnego Diagnosty Laboratoryjnego, będzie decydować o zakwalifikowaniu pracy na Sympozjum. Przy kwalifikacji prac oceniana będzie wartość merytoryczna nadesłanych streszczeń.

5. W przypadku odrzucenia pracy jej autor automatycznie zostaje przeniesiony na listę uczestników biernych Konferencji.

6. Decyzją Komisji liczba prac zaprezentowanych podczas Sympozjum zostanie dostosowana do możliwości organizacyjnych.

7. Na Sympozjum mogą być prezentowane prace badawcze lub poglądowe.

8. Komisja odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

9. Decyzja Komisji o przyjęciu lub odrzuceniu pracy jest ostateczna.

10. Komisja zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sesji Drugiej dla słuchaczy studiów doktoranckich w przypadku zbyt małego zainteresowania.

§ 2.

1. Poza uczestnictwem czynnym (prezentacją pracy), przewidywana jest również możliwość uczestnictwa biernego w Sympozjum.

2. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski.

3. Do uczestnictwa w Sympozjum uprawnieni są:

- studenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich lat i kierunków uczelni wyższych o profilu medycznym

- słuchacze studiów doktoranckich wszystkich lat na uczelniach wyższych o profilu medycznym

4. Komitet nie zapewnia uczestnikom noclegów.

§ 3.

1. Za udział w Sympozjum pobierana będzie opłata w wysokości 35 złotych od uczestników czynnych Sympozjum oraz 15 złotych od uczestników biernych. Opłaty zostaną w pełni wykorzystane w celu organizacji Konferencji.

2. Opłatę konferencyjną należy uiścić na konto Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podane w wiadomości zwrotnej po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Opłatę konferencyjną należy uiścić oraz przesłać potwierdzenie zapłaty:

- do dnia 15 marca 2015 r., do godziny 23:59:59 - uczestnicy czynni.

- do dnia 1 kwietnia 2015 r., do godziny 23:59:59 - uczestnicy bierni.

Za datę uiszczenia opłaty uznaje się datę wysłania przelewu.

§ 4.

1. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.wschodzacadiagnostyka.umb.edu.pl

2. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

- uczestników czynnych Sympozjum upływa dnia 08 marca 2015r.

- uczestników biernych Sympozjum upływa dnia 29 marca 2015r.

3. Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgodnie z podaną instrukcją.

4. Limit treści streszczenia to 2000 znaków ze spacjami.

5. Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin. Streszczenie musi zawierać wyniki i wnioski z pracy według ogólnie przyjętego schematu.

6. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.

7. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podanego w formularzu rejestracyjnym.

§ 5.

1. Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje multimedialne w formie elektronicznej powinny być zapisane na płycie CD-R bądź na pendrive w programie Power Point (wersja 1997-2010). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.

2. Autorzy prac są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku polskim.

3. Doniesienia prac będą się odbywać wg harmonogramu ustalonego przez Komitet. Harmonogram zostanie podany do wiadomości zainteresowanych minimum 10 dni przed Sympozjum na stornie internetowej Konferencji (www.wschodzacadiagnostyka.umb.edu.pl). Niniejszym Komitet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.

4. Praca powinna być wygłoszona przez jednego z autorów.

5. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jedną pracę podczas Sympozjum.

6. Czas przeznaczony na prezentację doniesienia ustnego w formie prezentacji multimedialnej wynosi - 7 minut, na dyskusję - 3 minuty.

7. Prowadzący sesję ma prawo przerwać prezentację lub dyskusję w przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu.

8. Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do uczestnictwa w dyskusji. Jury ma prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów.

9. Prezentację na nośniku należy osobiście dostarczyć osobie prowadzącej Sesję w dniu Konferencji, przed uroczystym otwarciem (w godzinach 8.30 - 9.00). Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego. Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie jest równoznaczne z przesunięciem doniesienia na koniec Sesji.

10. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej, doniesienie zostanie przesunięte na koniec Sesji.

11. Prace, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów, nie zostaną ocenione. Decyzję o odrzuceniu podejmuje Jury. Decyzja ta będzie nieodwołalna.

§ 6.

1. Pracę będą oceniane przez Jury, w składzie którego zasiadają pracownicy naukowi, specjaliści z dziedziny zgodnej z tematem Sympozjum. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

2. Elementy pracy oceniane przez Jury to: wartość merytoryczna, sposób prezentacji, umiejętność prowadzenia dyskusji, wkład własny w przygotowanie pracy oraz przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na doniesienie.

3. Po zakończeniu Sesji zostanie sporządzony protokół zawierający ocenę poszczególnych prac.

4. Na podstawie wyników zamieszczonych w protokołach z obrad Jury zostaną wyłonione najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce oraz wyróżnienie) spośród zaprezentowanych na obu Sesjach.

§ 7.

1. Dowodem uczestnictwa w Sympozjum jest Certyfikat wręczany na koniec Sympozjum. Komitet zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w Sympozjum oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.

2. Zgłoszenie pracy do Sympozjum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet w celach organizacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.

1. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nieujętych w wyżej wymienionym Regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi.