REGULAMIN

1. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Diagnostów Laboratoryjnych „Wschodząca Diagnostyka”, zwanej dalej „Konferencją” jest Komitet Organizacyjny, zwany dalej „Komitetem” powołany przez Zarząd Kreatywnego Diagnosty Laboratoryjnego Białystok,organizacji studenckiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

2. Konferencja odbędzie się w dniach 5 – 6 kwietnia 2014 roku w budynku Euroregionalne Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 2d w Białymstoku.

3. W ramach Konferencji, pierwszego dnia odbędzie się Konkurs Studenckich Prac Naukowych, zwany dalej „Sympozjum”. Drugiego dnia odbędzie się Debata Delegatów organizacji studenckich zrzeszających studentów kierunku analityka medyczna w Polsce, zwana dalej „Debatą”.

ZASADY UCZESTNICTWA W SYMPOZJUM

§ 1.

1. Konferencja związana jest z szeroko pojętą diagnostyką laboratoryjną.

2. W ramach Sympozjum odbędzie się Sesja Interdyscyplinarna, zwana dalej „Sesją”, której tematyka jest zgodna
z tematem przewodnim Konferencji.

3. Prezentacja prac zakwalifikowanych do Sesji odbędzie się w formie doniesień ustnych oraz plakatowych.

4. Komisja Kwalifikacyjna, wybrana spośród członków Zarządu Kreatywnego Diagnosty Laboratoryjnego będzie decydować o zakwalifikowaniu pracy na Sympozjum. Przy kwalifikacji prac oceniana będzie wartość merytoryczna nadesłanych streszczeń.

5. Decyzją Komisji, liczba prac zaprezentowanych podczas Sympozjum zostanie dostosowana do możliwości organizacyjnych.

6. Na Sympozjum mogą być prezentowane prace oryginalne lub poglądowe.

7. Komisja odrzuci prace zgłoszone niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

8. Decyzja Komisji o przyjęciu lub odrzuceniu pracy jest ostateczna.

§ 2.

1. Poza uczestnictwem czynnym (prezentowaniem pracy) przewidywana jest również możliwość uczestnictwa biernego w Sympozjum.

2. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski.

3. Do uczestnictwa w Sympozjum uprawnieni są studenci studiów magisterskich i licencjackich wszystkich lat
i kierunków uczelni wyższych o profilu medycznym.

4. Komitet nie zapewnia uczestnikom noclegów.

§ 3.

1. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.wschodzacadiagnostyka.cba.pl

2. Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa dla uczestników czynnych i biernych upływa dnia 17.02.2014 r.

3. Należy wypełnić wszystkie pola formularza zgodnie z podaną instrukcją.

4. Limit treści streszczenia to 2000 znaków ze spacjami.

5. Streszczenie nie może zawierać tabel oraz rycin. Streszczenie musi zawierać wyniki i wnioski z pracy według ogólnie przyjętego schematu.

6. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.

7. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji i formie doniesienia zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podanego w formularzu rejestracyjnym.

§ 4.

1. Do dyspozycji autorów będzie rzutnik multimedialny. Prezentacje multimedialne lub plakat w formie elektronicznej powinny być zapisane na płycie CD-R bądź na pen-drive w programie Power Point (wersja 1997-2003). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność oprogramowania.

2. Za udział w Sympozjum nie będą pobierane opłaty.

3. Autorzy prac są zobowiązani do przygotowania prezentacji multimedialnej lub plakatu w formie elektronicznej
w języku polskim.

4. Doniesienia prac będą się odbywać wg harmonogramu ustalonego przez Komitet. Harmonogram zostanie podany do wiadomości zainteresowanych minimum 10 dni przed Sympozjum. Niniejszym Komitet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie.

5. Praca powinna być wygłoszona przez jednego z autorów.

6. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko jedną pracę podczas Sympozjum.

7. Czas przeznaczony na prezentację doniesienia ustnego w formie prezentacji multimedialnej wynosi - 7 minut, na dyskusję - 3 minuty.

8. Czas przeznaczony na prezentację doniesienia plakatowego w formie elektronicznej wynosi - 3 minuty, na
dyskusję - 2 minuty.

9. Prowadzący sesję ma prawo przerwać prezentację lub dyskusję w przypadku przekroczenia wyznaczonego czasu.

10. Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do uczestnictwa w dyskusji. Jury ma prawo zadać pytanie dotyczące prezentowanej pracy każdemu z autorów.

11. Prezentację należy dostarczyć osobie prowadzącej Sesję w godzinach 8.30 - 9.00. Nazwa pliku powinna być opisana nazwiskiem wygłaszającego. Niedostarczenie prezentacji w podanym terminie jest równoznaczne z przesunięciem doniesienia na koniec Sesji.

12. W przypadku spóźnienia się osoby prezentującej, doniesienie zostanie przesunięte na koniec Sesji.

13. Prace, które nie stanowią samodzielnej pracy autorów nie zostaną ocenione. Decyzję o odrzuceniu podejmuje Jury. Decyzja ta będzie nieodwołalna.

§ 5.

1. Pracę będą oceniane przez Jury, w skład którego wejdą pracownicy naukowi, specjaliści z dziedziny zgodnej
z tematem Sympozjum. Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna.

2. Elementy pracy oceniane przez Jury to: wartość merytoryczna, sposób prezentacji, sposób prowadzenia dyskusji, wkład własny w przygotowanie pracy oraz przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na doniesienie.

3. Po zakończeniu Sesji będzie sporządzony protokół zawierający ocenę poszczególnych prac.

4. Na podstawie wyników zamieszczonych w protokole zostaną wyłonione:

a. najlepsze prace (I miejsce, II miejsce, III miejsce) z doniesień ustnych,

b. najlepsza praca (I miejsce) i 1 wyróżnienie z doniesień plakatowych.

§ 6.

1. Dowodem uczestnictwa w Sympozjum jest Certyfikat wręczany na koniec obrad Sympozjum. Komitet zastrzega sobie prawo do odmowy wystawienia Certyfikatu osobie, która nie uczestniczyła w obradach oraz w sytuacji, gdy praca nie zostanie wygłoszona przez jej autorów.

2. Zgłoszenie pracy do Sympozjum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet w celach organizacyjnych.

ZASADY UCZESTNICTWA W DEBACIE

§ 1.

1. Do uczestnictwa w Debacie uprawnieni są studenci i absolwenci kierunku analityka medyczna uczelni medycznych
w Polsce.

2. Za udział w Debacie nie będzie pobierana opłata.

3. Oficjalnym językiem Debaty jest język polski.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.

1. Interpretacja Regulaminu i rozstrzyganie spraw spornych oraz problemów nie ujętych w wyżej wymienionym Regulaminie przysługuje wyłącznie Komitetowi.